Na základe zákona 122/2013 § 34 ods. 1 o ochrane osobných údajov z 30. apríla 2013 náš Informačný systém používaný v na webových stránkach www.mavasat.sk  podlieha registračnej povinnosti.
Náš IS je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod. reg. číslom: 201414141

 

Zásady ochrany osobných údajov

I.Základné ustanovenia


1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je MAVASK, s.r.o. IČO 36692361 so sídlom Slánska 715/30 , 08212 Kapušany (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: MAVASK, s.r.o. ,Slánska 715/30 , 08212 Kapušany
email: info@mava.sk
telefón: 0919 999 222
3.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4.    Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Marek Varga

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1.    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2.    Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
•    plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
.
2.    Účelom spracovania osobných údajov je
•    vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
3.    Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.Doba uchovávania osobných údajov


1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
•    po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
.
2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje:

Osobné údaje

Objednávkový a reklamačný formulár

Registrácia

Prihlásenie

Newsletter

Meno a priezvisko, titul

Áno

Áno

Nie

Nie

Celá adresa, mesto a PSČ

Áno

Áno

Nie

Nie

Štát

Áno

Áno

Nie

Nie

Telefón

Áno

Áno

Nie

Nie

E-mailová adresa

Áno

Áno

Áno

Áno

IP adresa

Áno

Nie

Áno

Áno

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Kategória dotknutých osôb

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Účel spracúvania

Plnenie zo zmluvy

Registrácia zákazníka, evidencia

Zabezpečenie prihlásenia

Zasielanie marketingových informácii

Právny základ

§ 13, odsek 1, písmeno b)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

Súhlas dotknutej osoby

Nevyžaduje sa

áno

áno

Áno

Doba spracúvania

10 rokov

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Kategória príjemcov

Slovenská pošta, a.s., Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Označenie tretej krajiny

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje


V.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)


1.    Príjemcovia osobných údajov sú osoby
•    Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, (Slovenská pošta a.s.)
.
2.    Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

3.    Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby:

  • Googleanalytics - zaznamenáva cookies a použitie webu
  • GoogleAdwords - zaznamenáva cookies a použitie webu
  • Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"


VI.Vaše práva


1.    Za podmienok stanovených v Zákone máte
•    právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
•    právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
•    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
•    právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
•    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2.    Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
   
VII.Podmienky zabezpečení osobných údajov


1.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.Záverečné ustanovenia


1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2.    S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3.    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.